1.Informació legal

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSICE), et comunico que tallerpnl.com és un domini de la meva titularitat.
Les meves dades identificatives i de contacte com a titular del Portal Web són les següents:

  • Titular: Josep Colomer Prat
  • Domicili: Camí de l’Escorial 35 4t 3a, 08500 Vic (Barcelona)
  • C.I.F.: 77286810W
  • Direcció de correu electrònic de contacte:josep@tallerdepnl.com

2.Condicions generals d’ús

T’informo que l’accés i ús d’aquesta pàgina Web està subjecte al present Avís Legal.

Els continguts presentats a través d’aquesta pàgina Web tenen com a finalitat oferir informació sobre els meus serveis i les activitats que desenvolupo, així com per a establir un canal de comunicació amb els usuaris de la mateixa. A més a més, a través d’aquesta pàgina Web el visitant podrà efectuar la contractació online dels serveis exposats a l’efecte en la mateixa, en tal cas será d’aplicació les Condicions Generals de Contractació disponibles en aquesta Web, afegit a aquestes Condicions Generals d’Ús.

L’accés i ús d’aquest lloc Web atribueix al visitant la condició d’ USUARI, que accepta de forma plena i sense reservs, des d’aquest accés i/o ús, tots i cada un dels termes i condicions aquí exposats.

L’accés a aquesta Web és lliure i gratuït, excepte en lo relatiu al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada USUARI.

El simple accés a la Web no suposa cap tipus de relació comercial entre l’USUARI de la mateixa i Josep Colomer.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’exten al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En daquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, en el seu cas, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya, essent responsabilitat de l’USUARI realitzar un ús diligent de la mateixa, preservan en tot moment la seva confidencialitat.

L’USUARI s’obliga a realitzar un úso diligent, responsable i de bona fe d’aquest lloc Web i a no utilitzar-lo de forma contrària a la disposició per la legislació vigent. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, l’USUARI es compromet a no emprar els continguts i serveis d’aquesta Web per a:

  1. Falsejar la seva identitat, fent-se passar per una altre persona.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, violent, pornogràfic, ofensiu, d’apologia del terrorisme o, en general, atemptador contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular d’aquest lloc Web, dels seus proveidors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol dels altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Introduir o incorporar com a una activitat empresarial o professional pròpia els continguts i/o serveis presentats en aquest lloc www.tallerpnl.com
  5. Utilitzar aquesta pàgina Web, o els continguts i/o serveis de la qual obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la Llei, a la moral, a les bones costums o a l’ordre públic, amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

Com a titular d’aquest lloc Web, em reservo el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que, sota el meu judici, vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o que no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, com a titular d’aquest lloc Web no seré responsable de les opinions vertides pels USUARIS a través del blog o altres eines de participació.

3. Protecció de dades de caràcter personal

 

T’informo que cumpleixo amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica, i demés normativa vigent sobre la matèria, i que vetllo per garantitzar un correcte ús i tracte de les dades personals de l’USUARI.

Per això, en aquest lloc Web es publica la Política de privacitat adoptada en relació a les dades personals recollides a través del mateix, informant de l’existència de fitxers o tractes de dades, de la identitat i direcció del seu responsable, de la finalitat de la recollida de les dades, de la possibilitat i la manera d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, en el seu cas, de les comunicacions de dades a tercers.

De la mateixa manera, t’informo que, en el marc de l’adequació de les meves activitats a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, figuren inscrits en el Registre General de Protecció de Dades els Fitxers de dades dels que sóc titular i responsable. Igualment, he pres les mesures necessàries per a garantitzar la seguretat de la informació personal.

4.Propietat intel·lectual i industrial

Sóc titular, per a m o com cessionària, de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, software o text, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i diseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), de la meva titularitat o de les meves llicències. Tots els drets reservats.

Queden expressament prohibids la reproducció, la transformació, la distribució i la comunicació pública, incluida la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense la meva autorització prèvia i per escrit.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la meva titularitat, com a propietària o cessionària. Podrà visualitzar els elements del portal Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estuigui instal·lat en aquest lloc www.tallerpnl.com

5.Exclusió de garanties i responsabilitat

Com a titular d’aquest lloc Web no em faig responsable, en cap cas, dels danys i perjuidicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc Web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat mesures tecnològiques destinades a evitar-ho.

6. Modificacions del lloc web

 

Em reservo el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta pàgina Web, podent canviar, substituir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixin a través de la mateixa, com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el lloc www.tallerpnl.com.

7.Enllaços

En el cas de que a www.tallerpnl.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exerciré cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumiré responsabilitat alguna per els continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc Web aliè, ni garantitzaré la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8.Dret d’exclusió

Em reservo el dret a denegar o retirar l’accés a aquest lloc Web i/o als continguts que s’ofereixen en el mateix, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de tercers, a aquells USUARIS que incumpleixin les presents Condicions Generals d’ús o qualsevol altre terme o condició que reguli el seu funcionament.

9.Nul·litat

Siqualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o sense efecte, en tot o en part, mitjançant ressolució ferme per un Jutjat o Tribunal competents, les restants disposicions conservaran la seva validesa a tots els efectes.

10.Incompliments

T’informo que perseguiré l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc Web, exercint totes les accions civils, penals i administratives que em puguin correspondre en Dret.

11.Modificació de les presents Condicions

Igualment, com a titular d’aquest lloc Web podré modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i les quals tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquest lloc www.tallerpnl.com.
Per el exposat, es recomana a l’USUARI que visiti periòdicament aquest Avís Legal.

12.Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre Josep Colomer Prat com a titular d’aquest lloc Web i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola en vigor, sotmetent-se qualsevol controversia als Jutjats i Tribunals competents segons la llei.

Avalado por: